Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen

Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen

Onze ambitie ten aanzien van dit thema:

  • Herstel van de biodiversiteit en de benutting ervan in de kringlooplandbouw
  • Inzicht krijgen in de grenzen van veerkracht van ecosystemen voor hernieuwbare energie, natuur, voedselproductie en visserij
  • Benutten van rendabele agro-ecosystemen en op gebieds- en bedrijfsniveau versterken van de vitaliteit van de (agro)ecosystemen

  • Optimaal inrichten van ketens en nieuwe verbindingen maken om reststromen te verwaarden.