Project

Holwerd aan Zee - Vitale Kustzones

'Vitale kustzones, Holwerd aan Zee' onderzoekt best practices en nieuwe kansen voor toerisme en natuur, met focus op de verbinding mens en zee. Doel is dat kustregio’s weer economisch en ecologisch vitaal kunnen worden. Met specifieke aanbevelingen voor Holwerd aan Zee, die ook zullen gaan over het borgen van draagvlak en verbondenheid onder de bewoners van Holwerd.

Hoe kan de dynamiek van de Waddenzee bijdragen aan een ecologische en sociaal economische vitale kustregio, met focus op de casus Holwerd aan Zee? Veel plekken op het vaste land, ook Holwerd, zijn de verbinding met de zee kwijt. Die verbinding versterken of vernieuwen kan bijdragen aan de leefbaarheid. Directe aanleiding voor dit project is de vraag om bovengenoemde problematiek om te buigen naar nieuwe kansen voor de regio, met inzet van het onderwijs.

Ambities:

 • De ontwikkelingen in Holwerd aan Zee worden gedragen door burgers en lokale ondernemers.
 • De profielen en behoeften van de toerist die naar Holwerd aan Zee wil gaan trekken zijn gedefinieerd.
 • De bijdrage van natuurontwikkeling aan de ecologische en economische waarde van de regio is beschreven.
 • Authentieke woningen worden succesvol ingezet in het concept ‘Hotel Holwerd’.
 • Recreatie, natuur en kustbescherming op de buitendijkse kwelder zijn met elkaar verbonden.
 • Voor Holwerd interessante voorbeelden van functiecombinaties op het gebied van natuur en toerisme, elders langs de Waddenzeekust zijn onderzocht en beschreven.
 • Studenten, docenten, docent-onderzoekers en lectoren hebben interdisciplinair samengewerkt aan een authentiek vraagstuk, in nauwe verbinding met spelers uit de praktijk.


(Bron foto: Still uit video Holwerd aan Zee YouTube)

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • duurzame stad
 • verdienmodellen
 • recreatie
 • natuurbeheer
 • leefbaarheid
 • burgerparticipatie
 • ecotoerisme