Visie en missie

Het CoE Groen heeft een duidelijke visie op Nederland in 2030

Het CoE Groen heeft een duidelijke visie op Nederland in 2030:

  • het voedsel(productie)systeem is getransformeerd tot een economisch duurzaam model, klimaatneutraal en circulair, met behoud van natuur en natuurlijke bronnen;
  • in de stad en op het platteland een gezonde leefomgeving is gecreëerd voor mens, plant en dier;
  • het herstel van biodiversiteit en restauratie van landschap heeft plaatsgevonden.

Om deze ambities te realiseren, is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van kennisonontbeerlijk. Op basis van praktijkgericht onderzoekdraagthet CoE Groen structureel bij aan:

de realisatie van de kringlooplandbouw, Nederland als koploper;

  • de ontwikkeling van duurzame productieketens, het beperken van emissies;
  • een rijkere en veelzijdigere natuur, met herstel van biodiversiteit en landschap;
  • voldoende, gezond en veilig voedsel voor iedereen;
  • een gezonde en leefbare leefomgeving voor mens, dier en plant, in de stad en op het platteland.